งานบริการของห้องสมุดส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ใช้

ห้องสมุดเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการในลักษณะการให้บริการแก่สังคมโดยใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นสื่อบันทึกความเจริญงอกงามทางปัญญาของมนุษยชาติมาให้บริการ การจัดบริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพจะทำหน้าที่ประเทืองปัญญาและทำให้ผู้ใช้บริการเห็นคุณค่าของห้องสมุด การบริการมีความสำคัญทั้งต่อผู้ใช้บริการและต่อผู้ให้บริการ ดังนี้

ความสำคัญต่อผู้ใช้บริการ
1. เป็นการส่งเสริมการศึกษา บริการของห้องสมุดทุกประเภทมีส่วนส่งเสริมการ การศึกษาแก่ผู้ใช้ทั้งสิ้น เช่น ห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ทั้งเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรและความรู้อื่น ๆ ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั่วไป โดยผู้ใช้บริการจะได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละคน
2. เป็นการสนองความต้องการและความสนใจในการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้ทุก ระดับด้วยทรัพยากรสารนิเทศที่เหมาะสมโดยผู้ใช้บริการจะได้ใช้ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ โดยห้องสมุดอำนวยความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ
3. เป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการจัดหาทรัพยากร สารนิเทศที่มีคุณภาพ มีจำนวนเพียงพอ และมีระบบการจัดเก็บการให้บริการที่ถูกต้อง
4. ช่วยในการค้นคว้าวิจัย ในทุกสาขาอาชีพจำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อให้เกิดสิ่ง ใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาวิชาการในสาขาอาชีพนั้น นักวิจัยต้องมีข้อมูลเป็นจำนวนมากซึ่งไม่อาจหาซื้อเองได้ทั้งหมด และยากที่จะรวบรวมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ห้องสมุดซึ่งรวบรวมข้อมูลไว้แล้วยังจัดบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการจำเป็นอย่างกว้างขวาง ครบถ้วน และทันใช้งาน
5. เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อหนังสือหรือ สื่อสารนิเทศอื่น ๆ มาอ่าน/ใช้เอง เพราะผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดได้อย่างหลากหลายกว้างขวาง
6. เป็นการประหยัดเวลาในการแสวงหาสารนิเทศ เนื่องจากห้องสมุดได้จัดระบบ และมีวิธีการสืบค้นที่ช่วยให้เข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็ว ทั้งมีบริการที่เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงสารนิเทศทั้งที่มีอยู่ภายในห้องสมุดและจากแหล่งภายนอก
7. เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ผู้ใช้ได้รับความเพลิดเพลิน และ ผ่อนคลายความเครียดโดยการใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ความบันเทิงและความจรรโลงใจ
8. เป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ก้าวทันโลก

ความสำคัญต่อห้องสมุด การบริการเป็นภารกิจหลักของห้องสมุด สร้างการรับรู้ หรือภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด ทำให้ผู้ใช้เห็นว่าห้องสมุดเป็นที่พึ่งได้ ควรได้รับการสนับสนุนเนื่องจากได้รับบริการตามที่คาดหวังและพึงพอใจ เกิดการยอมรับและศรัทธา นำไปสู่การได้รับความร่วมมือสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอก ความสำคัญต่อองค์กรที่ห้องสมุดสังกัด บริการของห้องสมุดเป็นภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ ด้านผู้ปฏิบัติงานนั้น การบริการช่วยให้มีอาชีพและมี รายได้ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ประกอบภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การสำรวจนี้ยังครองคลุมถึงนานาบริการด้านเทคโนโลยีที่บรรณารักษ์สามารถให้บริการได้

25

การสำรวจล่าสุดจาก Pew Internet พบว่าห้องสมุดทั่วโลกยังมีอนาคตไกลและไม่อวสานไปง่ายๆ แม้หนังสือดิจิตอลหรือ E-Book จะมีอิทธิพลมากขึ้น โดยงานวิจัยชื่อ Library services in the digital age สะท้อนว่าประชาชนคนออนไลน์ยังคงให้ความสำคัญกับห้องสมุด ท่ามกลางบรรณารักษ์ที่กำลังพยายามปรับตัวเพื่อยกระดับบริการให้ได้ในอนาคต ถือเป็นเทรนด์ในวงการสิ่งพิมพ์โลกที่นักการตลาดไม่ควรพลาด นักการตลาดนั้นควรรู้ว่าอะไรอิน-อะไรเอาท์ เพื่อให้สามารถจับกระแสมวลชนและรู้ทันทิศทางพฤติกรรมของกลุ่มตลาดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในวันที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิตอลทวีความสำคัญมากเช่นนี้ นักการตลาดก็ควรเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว หนังสือเล่มและห้องสมุดยังคงมีแนวโน้มว่าจะสามารถครองใจประชาชนในยุคดิจิตอลได้ต่อไป โดยเฉพาะชาวอเมริกันซึ่งได้ชื่อว่าอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดชาติหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งระบุวาได้ใช้งานห้องสมุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เน้นศึกษาอนาคตงานบริการห้องสมุดในยุคดิจิตอลของ Pew พบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 53% ของกลุ่มตัวอย่างอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไประบุว่าได้เดินทางไปห้องสมุดหรือห้องสมัดเคลื่อนที่ ขณะที่ 25% เข้าชมเว็บไซต์ห้องสมุด โดย 13% ระบุว่าเข้าชมเว็บไซต์ห้องสมุดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในกลุ่มผู้ใช้งานห้องสมุดเป็นประจำ ราว 26% ระบุว่าไปห้องสมุดถี่ขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เหตุผลหลักคือการพาบุตรหลานไปหาความรู้และทำรายงาน รวมถึงการไปขอยืมหนังสือเก่า ขณะที่ 22% ของผู้ใช้กลุ่มนี้ยอมรับว่าไปห้องสมุดน้อยลงเพราะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลได้เร็วกว่า

การสำรวจนี้ยังครองคลุมถึงนานาบริการด้านเทคโนโลยีที่บรรณารักษ์สามารถให้บริการได้ เช่น บริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ใช้ถามคำถามบรรณารักษ์ แอพพลิเคชันสำหรับเข้าถึงสื่อการเรียนรู้หรือโครงการของห้องสมุด แอพพลิเคชันสไตล์ GPS สำหรับบอกเส้นทางไปห้องสมุดต่างๆ เครื่องยืมหนังสือสไตล์ Redbox และบริการแนะนำหนังสือ-วิดีโอ-หนังสือเสียงสไตล์ Amazon การสำรวจนี้ยังสะท้อนว่าชาวดิจิตอลยังสนับสนุนวิถีบริการดั้งเดิมของห้องสมุด โดยในกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 73% ระบุว่ายังจะยืมหนังสือเล่มต่อไป ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจเห็นด้วยถ้าห้องสมุดจะตัดหนังสือเล่มออกไปบางส่วนเพื่อเทพื้นที่ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี หรือการจัดแสดงนิทรรศกาลที่มากขึ้นโดยกลุ่มตัวอย่าง 20% ระบุว่าควรเพิ่มพื้นที่ให้ศูนย์การเรียนรู้ ขณะที่ 39% ระบุว่าอาจจะทำได้ และ 36% ระบุว่าไม่ควรดำเนินการเลย

พัฒนาห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์เสริมศักยภาพธุรกิจยุดิจิตอล

การผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทั้งยังเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจไทยที่เคยมีข้อจำกัด ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบธุรกิจแบบไม่พึ่งพากระดาษ สำหรับองค์กร เตรียมความพร้อมสานต่อนโยบาย โดยพัฒนาระบบห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้องค์กรและผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาเราได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับได้ทั้งไฟล์ พีดีเอฟ ไฟล์สแกน คลิปวิดีโอ ไฟล์งานอย่างเช่นวิร์ด เอ็กเซล และ พาวเวอร์พ้อยท์ จนกลายเป็นคลังเก็บข้อมูล และศูนย์รวมข่าวสารองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างต่ำ มีระบบที่เป็นมาตรฐาน เข้าถึงได้ทุกระดับองค์กร ทั้งส่วนของสำนักงานและภาคการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากระบบห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์เดิมที่มีใช้งานในองค์กรชั้นนำ สามารถตอบโจทย์ ผู้ใช้งานทั้งในแง่การลดต้นทุน ส่งต่อข่าวสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ ข่าวสารองค์กรและอ่านดิจิตอล แมกกาซีนที่ตัวเองชอบได้ด้วย ทำให้ไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก สามารถนำระบบไปใช้บน สมาร์ทโฟน มีระบบสร้างข่าวบริษัท ส่งคำเชิญกิจกรรมผ่านหน้าวอลล์ ของแต่ละคนเพื่อแจ้งเข้าร่วมได้ และแจ้งข่าวดิจิตอลแมกกาซีนออกใหม่ ให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดนิตยสารชั้นนำ เช่น บ้านและสวน เนชั่นแนลจีโอกราฟิค ไปอ่านได้แบบฟรีๆ เลยเกิดสังคมแห่งการเผยแพร่ความรู้ของคนภายในบริษัท

ในแถบอาเซียน ถึงแม้จะยังไม่ได้เข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการ แต่ ก็มีการวางแผน พัฒนาระบบให้ครอบคลุม องค์กรที่มีเป้าหมายชัดว่า ต้องการนำดิจิตอล เทคโนโลยีมาใช้อย่างโรงพยาบาล สนามบิน โรงแรม และศูนย์การค้า ล่าสุดได้รับการติดต่อจากสปป.ลาว ซึ่งสนใจอยากที่จะได้ระบบที่บริษัทคิดค้นขึ้น ไปติดตั้งใช้งานภายในองค์กร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารอยู่ ด้วยศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาซอฟแวร์ และเป็นผู้บุกเบิกห้องสมุด อีเล็กทรอนิกสื เต็มรูปแบบรายแรกของไทย ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย เพราะมีความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละองค์กร ที่มีความหลากหลายรูปแบบ บริษัท จึงมีความพร้อมที่จะรองรับทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการแข่งขันในระดับอาเซียน และระดับโลก เมื่อโลกความเป็นจริงกับโลกอินเทอร์เน็ตถูกเชื่อมต่อขยายตัวอย่างรวดเร็ว บทบาทของสังคมไร้สาย จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้มหาศาล เช่น การเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊ก หรือ เว็บไซต์ช็อปปิ้งอื่นๆ และช่วยอำนวยความสะดวก เช่น ระบบชำระภาษีของกรมสรรพากร ด้วยคุณสมบัติการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และต้นทุนต่ำ ทำให้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาขององค์กรทั้งหลาย ปัจจุบันมีการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์องค์กร การติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูล

ห้องสมุดที่เหมาะสำหรับเด็กแทนการเดินห้างเพื่อหาความรู้

วันหยุดว่าง ๆ ลองพาเด็ก ๆ ไปห้องสมุดแทนการเดินห้างเพื่อหาความรู้ดีไหม ถ้ากลัวรบกวนคนอื่นมากไป เรารวบรวมห้องสมุดในประเทศไทยที่เหมาะสำหรับเด็กเพราะสร้างไว้เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าไปใช้โดยเฉพาะ

1. ห้องสมุดการ์ตูน ห้วยขวาง
การ์ตูนเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนเบือนหน้าหนี แต่หากพ่อแม่ท่านใดคิดเช่นนี้อยู่แล้วละก็ เราขอให้ท่านเปิดใจให้กว้าง แล้วลองพาลูก ๆ ไปที่ ห้องสมุดการ์ตูนห้วยขวางดูสิคะ แล้วจะทราบว่าแท้จริงแล้วการ์ตูนนี่แหละ คือ ยาหวาน เป็นความรู้ที่เคลือบไว้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินชั้นดีเลยทีเดียว ที่นี่เป็นที่รวบรวมหนังสือการ์ตูนที่มีประโยชน์ไม่มีพิษมีภัยจำนวนหลายพันเล่ม ทั้งของไทยและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีห้องกิจกรรมวาดภาพการ์ตูน ห้องฉายภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น มุมหนังสือการ์ตูน 3 มิติ ห้องทำการบ้านและการจัดแสดงประวัติการ์ตูนเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์เวลา 08.30-20.00 น.
วันอาทิตย์เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดบริการ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทาง: ติดกับรร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง สามารถเดินทางมาได้โดย MRT ลงสถานีห้วยขวาง ต่อรถไปไม่ไกลทางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

2. มุมหนังสือเด็ก ห้องสมุดเนลสันเฮย์
ห้องสมุดเนลสันเฮย์เป็นห้องสมุดเก่าแก่อายุนับ 100 กว่าปี ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่สวยงามและคลาสสิคที่สุดของห้องสมุดเมืองไทย นอกจากจะเต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมาย ห้องสมุดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรพาเด็ก ๆ มาเที่ยว พักผ่อนด้วยอย่างยิ่ง

ณ ห้องสมุดสุดแสนจะคลาสสิคแห่งนี้มีมุมเล็ก ๆ มุมหนึ่งที่ชื่อว่า Children’s Corner มุมแห่งนี้เต็มไปด้วยนิทานและวรรณกรรมเยาวชนที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ทุก ๆ วันเสาร์ เวลา10.30น. ทางห้องสมุดยังจัดกิจกรรม Saturday Storytelling หรือ “เล่านิทานในวันเสาร์” สำหรับเด็ก ๆ วัย 3-7 ปีด้วย ส่วนเด็กโตหรือวัยรุ่นที่อยากมีส่วนร่วมก็สามารถมาเข้าร่วมในฐานะนักเล่านิทานได้ หลังจากกิจกรรมเล่านิทานทางห้องสมุดจะจัดเตรียมกิจกรรมงานฝีมือต่าง ๆ ไว้ให้เด็ก ๆ ได้สร้างงานศิลปะของตนเองกันต่อ นอกจากนี้ที่นี่ยังมี Art Gallery ร้านอาหาร คาเฟ่สำหรับไว้บริการทุกท่านอีกด้วย

เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.30น.-17.00น. (ปิดวันจันทร์)
การเดินทาง: 15 นาทีจาก BTS ช่องนนทรีย์และศาลาแดง ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนสุรวงศ์

3. ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ขอนแก่น
สำหรับครอบครัวใดที่อยู่ขอนแก่น และกำลังหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ให้ความรู้กับลูกน้อยได้ด้วย ขอเชิญคุณมาที่นี่ได้เลยค่ะ “ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน”
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะอันร่มรื่นของบึงแก่นนคร ที่นี่มีหนังสือให้บริการตั้งแต่หนังสือสำหรับเด็กเล็กไปจนถึงหนังสือวรรณกรรม และหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน เป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวที่ให้ทั้งความรู้และบรรยากาศที่ร่มรื่น ผ่อนคลาย นอกเหนือจากนี้ห้องสมุดสวนดอกคูนยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก ๆ อยู่เรื่อย ๆ ด้วยค่ะ โดยเฉพาะทุกวันเสาร์ตอนบ่ายโมง จะมีกิจกรรมอ่านหนังสือและอ่านนิทานต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ฟังด้วย

อ่านหนังสือเสร็จแล้วถ้าอยากเดินเล่นพักผ่อนหรือออกกำลังกาย ก็มาต่อที่บริเวณสวนสาธารณะของบึงแก่นนครได้เลย เรียกได้ว่าไปเที่ยวที่เดียวได้สองต่อเลยค่ะ
ที่อยู่: สวนสาธารณะ บึงแก่นนคร เขตเทศบาล เมืองขอนแก่น

4. ห้องสมุดเด็ก TK Park
TK park คือ อุทยานการเรียนรู้ใจกลางเมือง ตั้งอยู่บนชั้น 8 ของห้างสรรพสินค้า Central World ภายใน TK Park มีบริเวณห้องสมุดเด็กที่มีนิทานและหนังสือสำหรับคุณหนู ๆ ที่น่าสนใจมากมาย

นอกจากนี้ภายในห้องสมุดเด็กยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทุกอาทิตย์ อาทิเช่น ละครหุ่นนิ้วมือ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ การเล่านิทาน และอีกมากมาย

ห้องสมุดยุคใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

library_hการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารนิเทศจะต้องเตรียมตัวด้านทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติมในเรื่องสมรรถนะ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการทำงาน หากสภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการ โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน บรรณารักษ์จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ อาจมีทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี ในขณะที่ประเทศไทยภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาทางการนั้น บรรณารักษ์บางคนอาจประสบปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทำให้อาจจะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันในเครือข่ายวิชาชีพ สะดวกมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

การจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียนของชุมชนแนวปฏิบัติฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และแนวทางในการจัดบริการเชิงรุกของห้องสมุด ได้แก่ การระบุเขตข้อมูลและการ Create List ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาเซียน รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ตลอดจนการนำมาใช้เผยแพร่ ดูว่าผู้ใช้สามารถรับสื่อ/ข่าวสารทางใดบ้าง เช่น การติดตามหรือรับข่าวสารทางโทรศัพท์ social network เป็นต้น กระบวนการพัฒนาทรัพยากร พิจารณาว่ากลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดที่ให้บริการคือกลุ่มใด อาทิ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ฯลฯ ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลาย ความจำเป็นในการแบ่งปันทรัพยากร และตอบสนองความต้องการได้ครบทุกคน ประการถัดมาคือ นโยบายการพัฒนาทรัพยากร ซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อให้เราคิดถึงเป้าหมาย นึกถึงผู้ใช้ ความผูกพันกับเป้าหมายและแผนงาน นอกจากนี้ท่านวิทยากรได้ให้แนวทางสมรรถนะของบรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสารสนเทศที่จะต้องมีคือทักษะทางบรรณารักษศาสตร์ในด้านการทำรายการ ทักษะที่เพิ่มคุณค่า เช่น การทำวิจัย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะการพร้อมปรับตัว และทักษะที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน ทัศนคติ ค่านิยมและคุณสมบัติส่วนบุคคล