ห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่ ที่เหมาะกับปัจุบันนี้


ห้องสมุด  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหา จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งรวมสารสนเทศหรือสรรพวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ข่าวสารที่ถูกรวบรวมโดยการบันทึกไว้ในรูปของวัสดุตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร รายงานและวิจัย และในรูปของวัสดุตีพิมพ์ เช่น เทป สไลด์ วีดีโอเทป ซีดีรอม วีดีทัศน์ ห้องสมุดจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งต่อยอดความคิดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากได้มีการสืบสานงานสร้างสรรค์จากความคิดของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ได้สะสมและถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นห้องสมุดประเภทหนึ่งที่จัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา โดยจะรวบรวมหนังสือ วัสดุที่ให้ความรู้ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นการปูพื้นฐานการใช้ห้องสมุดของนักเรียนในการนำไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม ดังนั้น การจัดห้องสมุดจึงมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการประเภทของการใช้แตกต่างกัน ดังนี้
1.เพื่อการศึกษา ( หมายถึง เป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ความรู้
2.เพื่อความรู้ (Information) หมายถึง เป็นศูนย์รวมความรู้ที่หลากหลายที่ให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้
3.เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Research)หมายถึง เป็นแหล่งความรู้ ข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์กลางของความก้าวหน้าจากการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
4.เพื่อการจรรโลงใจ (Inspiration) หมายถึง เป็นศูนย์รวมความรู้ ความบันเทิงที่ทำให้ผู้อ่านมีความสุข อ่านแล้วอิ่มเอมใจ หรือเกิดแรงบันดาลใจที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม
5.เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) หมายถึง ห้องสมุดที่มีสารสนเทศหลากหลายประเภทบันเทิงก็จะทำให้ผู้อ่าน เกิดความบันเทิง เพลิดเพลินใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้

ห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อเยาวชนในการศึกษาหาความรู้และความบันเทิงที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียนที่ต้องการอาหารเสริมทางสมอง และเนื่องจากห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน และเป็นแหล่งที่เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การทำให้นักเรียนสนใจที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุดมากขึ้น ควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้เข้ากับสื่อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่นนิตยสารวัยรุ่น ซีดีรอม ดีวีดี วีดิโอ โดยให้เด็กเลือกค้น เน้นความต้องการของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับห้องสมุดโรงเรียนในยุคใหม่ นั่นคือ บรรณารักษ์ผู้ให้บริการต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูสดใส สวยงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็กเข้ามาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนให้มากที่สุด เช่น มีการจัดกิจกรรม/เกม การละเล่นต่างๆ ให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อนักเรียนเกิดความประทับใจกับห้องสมุดโรงเรียน เขาก็อยากเข้ามาใช้บริการของห้องสมุด เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านความคิดและเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Comments are closed.