ข้อควรปฏิติในการเข้าใช้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าทางวิชาการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางฯ มีการดำเนินงานในระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC และเป็นสมาชิก โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ที่ประกอบด้วยห้องสมุดสมาชิกจำนวน 75 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ ค้นหาและเลือกใช้ข่าวสารความรู้จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืม และสำเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ไม่มีในห้องสมุดให้ หรือออกแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้ผู้ขอใช้บริการไปติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สถาบัน หรือหน่วยราชการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
– การเข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
– การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
– ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่นำติดตัวมา หากสูญหาย สำนักหอสมุดกลาง จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
– ให้แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง ก่อนออกจากสำนักหอสมุดกลาง
– ไม่นำกระเป๋าใส่หนังสือ หีบห่อ ถุง ย่าม ฯลฯ เข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง แต่ให้ฝากไว้ ณ ที่รับฝาก ยกเว้นสิ่งของมีค่า
– ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง
– ไม่สูบบุหรี่ภายในสำนักหอสมุดกลาง
– ไม่ตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง เสื่อมสภาพ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
– ไม่จองที่นั่ง
– ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ต้องไม่รบกวนผู้อื่น

Comments are closed.