การสำรวจนี้ยังครองคลุมถึงนานาบริการด้านเทคโนโลยีที่บรรณารักษ์สามารถให้บริการได้

25

การสำรวจล่าสุดจาก Pew Internet พบว่าห้องสมุดทั่วโลกยังมีอนาคตไกลและไม่อวสานไปง่ายๆ แม้หนังสือดิจิตอลหรือ E-Book จะมีอิทธิพลมากขึ้น โดยงานวิจัยชื่อ Library services in the digital age สะท้อนว่าประชาชนคนออนไลน์ยังคงให้ความสำคัญกับห้องสมุด ท่ามกลางบรรณารักษ์ที่กำลังพยายามปรับตัวเพื่อยกระดับบริการให้ได้ในอนาคต ถือเป็นเทรนด์ในวงการสิ่งพิมพ์โลกที่นักการตลาดไม่ควรพลาด นักการตลาดนั้นควรรู้ว่าอะไรอิน-อะไรเอาท์ เพื่อให้สามารถจับกระแสมวลชนและรู้ทันทิศทางพฤติกรรมของกลุ่มตลาดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในวันที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิตอลทวีความสำคัญมากเช่นนี้ นักการตลาดก็ควรเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว หนังสือเล่มและห้องสมุดยังคงมีแนวโน้มว่าจะสามารถครองใจประชาชนในยุคดิจิตอลได้ต่อไป โดยเฉพาะชาวอเมริกันซึ่งได้ชื่อว่าอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดชาติหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งระบุวาได้ใช้งานห้องสมุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เน้นศึกษาอนาคตงานบริการห้องสมุดในยุคดิจิตอลของ Pew พบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 53% ของกลุ่มตัวอย่างอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไประบุว่าได้เดินทางไปห้องสมุดหรือห้องสมัดเคลื่อนที่ ขณะที่ 25% เข้าชมเว็บไซต์ห้องสมุด โดย 13% ระบุว่าเข้าชมเว็บไซต์ห้องสมุดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในกลุ่มผู้ใช้งานห้องสมุดเป็นประจำ ราว 26% ระบุว่าไปห้องสมุดถี่ขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เหตุผลหลักคือการพาบุตรหลานไปหาความรู้และทำรายงาน รวมถึงการไปขอยืมหนังสือเก่า ขณะที่ 22% ของผู้ใช้กลุ่มนี้ยอมรับว่าไปห้องสมุดน้อยลงเพราะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลได้เร็วกว่า

การสำรวจนี้ยังครองคลุมถึงนานาบริการด้านเทคโนโลยีที่บรรณารักษ์สามารถให้บริการได้ เช่น บริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ใช้ถามคำถามบรรณารักษ์ แอพพลิเคชันสำหรับเข้าถึงสื่อการเรียนรู้หรือโครงการของห้องสมุด แอพพลิเคชันสไตล์ GPS สำหรับบอกเส้นทางไปห้องสมุดต่างๆ เครื่องยืมหนังสือสไตล์ Redbox และบริการแนะนำหนังสือ-วิดีโอ-หนังสือเสียงสไตล์ Amazon การสำรวจนี้ยังสะท้อนว่าชาวดิจิตอลยังสนับสนุนวิถีบริการดั้งเดิมของห้องสมุด โดยในกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 73% ระบุว่ายังจะยืมหนังสือเล่มต่อไป ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจเห็นด้วยถ้าห้องสมุดจะตัดหนังสือเล่มออกไปบางส่วนเพื่อเทพื้นที่ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี หรือการจัดแสดงนิทรรศกาลที่มากขึ้นโดยกลุ่มตัวอย่าง 20% ระบุว่าควรเพิ่มพื้นที่ให้ศูนย์การเรียนรู้ ขณะที่ 39% ระบุว่าอาจจะทำได้ และ 36% ระบุว่าไม่ควรดำเนินการเลย

Comments are closed.