ห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่ ที่เหมาะกับปัจุบันนี้


ห้องสมุด  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหา จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งรวมสารสนเทศหรือสรรพวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ข่าวสารที่ถูกรวบรวมโดยการบันทึกไว้ในรูปของวัสดุตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร รายงานและวิจัย และในรูปของวัสดุตีพิมพ์ เช่น เทป สไลด์ วีดีโอเทป ซีดีรอม วีดีทัศน์ ห้องสมุดจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งต่อยอดความคิดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากได้มีการสืบสานงานสร้างสรรค์จากความคิดของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ได้สะสมและถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นห้องสมุดประเภทหนึ่งที่จัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา โดยจะรวบรวมหนังสือ วัสดุที่ให้ความรู้ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นการปูพื้นฐานการใช้ห้องสมุดของนักเรียนในการนำไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม ดังนั้น การจัดห้องสมุดจึงมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการประเภทของการใช้แตกต่างกัน ดังนี้
1.เพื่อการศึกษา ( หมายถึง เป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ความรู้
2.เพื่อความรู้ (Information) หมายถึง เป็นศูนย์รวมความรู้ที่หลากหลายที่ให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้
3.เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Research)หมายถึง เป็นแหล่งความรู้ ข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์กลางของความก้าวหน้าจากการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
4.เพื่อการจรรโลงใจ (Inspiration) หมายถึง เป็นศูนย์รวมความรู้ ความบันเทิงที่ทำให้ผู้อ่านมีความสุข อ่านแล้วอิ่มเอมใจ หรือเกิดแรงบันดาลใจที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม
5.เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) หมายถึง ห้องสมุดที่มีสารสนเทศหลากหลายประเภทบันเทิงก็จะทำให้ผู้อ่าน เกิดความบันเทิง เพลิดเพลินใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้

ห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อเยาวชนในการศึกษาหาความรู้และความบันเทิงที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียนที่ต้องการอาหารเสริมทางสมอง และเนื่องจากห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน และเป็นแหล่งที่เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การทำให้นักเรียนสนใจที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุดมากขึ้น ควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้เข้ากับสื่อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่นนิตยสารวัยรุ่น ซีดีรอม ดีวีดี วีดิโอ โดยให้เด็กเลือกค้น เน้นความต้องการของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับห้องสมุดโรงเรียนในยุคใหม่ นั่นคือ บรรณารักษ์ผู้ให้บริการต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูสดใส สวยงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีวิธีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็กเข้ามาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนให้มากที่สุด เช่น มีการจัดกิจกรรม/เกม การละเล่นต่างๆ ให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อนักเรียนเกิดความประทับใจกับห้องสมุดโรงเรียน เขาก็อยากเข้ามาใช้บริการของห้องสมุด เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านความคิดและเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เทคนิคการศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ ในปัจจุบัน

ฟัง ๆ ดูแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าห้องสมุดมักเป็นชื่อที่น่าเบื่อ น่าหลับมากกว่าน่าสนใจ ห้องใหญ่ ๆ ที่มีคนเยอะแยะ แต่บรรยากาศกลับเงียบเชียบ รอบ ๆ ตัวเต็มไปด้วยหนังสือ หากใครเคยคิดและรู้สึกอย่างนี้มาตลอด จงรีบเดินเข้าห้องสมุดและมาทำความรู้จักหรือความคุ้นเคยกับเอกสาร หนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ภายในห้องสมุดอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์และทำความรู้จักเสียใหม่ว่า ห้องสมุดนั้นมีอะไรที่เร้นลับและน่าค้นหามากกว่าที่นักเรียนคิดไว้อีกมาก สิ่งที่บางคนอาจกำลังเบื่อหน่ายอยู่นั้น คือ ขุมทรัพย์อันล้ำค่าทางปัญญาของตัวเราเอง ฉะนั้น นักเรียนที่รักการอ่าน จงอย่ารอคอยจนถึงเวลาที่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุด เพราะถูกบังคับให้ไปค้นหาข้อมูลหรือเพียงเพราะใกล้สอบแต่เพียงอย่างเดียว

โดยปกติแล้วบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดทุกคน มีความยินดีที่จะให้บริการแก่ทุกคนอยู่แล้ว เพียงแค่นักเรียนเดินเข้าไปสัมผัสและเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุดอย่างเต็มที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ขั้นตอนการค้นหาความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ในแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญานี้ นักเรียนก็จะได้ประโยชน์ทางปัญญาอย่างมหาศาลเลยทีเดียว การเข้าใช้ห้องสมุดที่จะได้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์  จำเป็นที่จะต้องรู้หลักและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง จะทำให้ไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ควรค้นหาแหล่งข้อมูลของเอกสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล การใช้ซีดีรอมเพื่อการเรียน ศึกษาระเบียบการยืม-คืนหนังสือ ซีดี/ดีวีดี และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการยืมหนังสือด้วยตนเองว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรเรียนรู้กฎระเบียบของการใช้ห้องสมุด การสมัครเป็นสมาชิก เวลาทำการ รวมถึงสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศว่ามีอะไรบ้างที่สามารถยืมได้และยืมไม่ได้  ทั้งนี้ เพื่อความพร้อมในการเตรียมกระดาษไปจดบันทึก หรืออาจถ่ายเอกสารก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลออกนอกห้องสมุด อย่าลืมว่าห้องสมุดไม่ได้มีแต่ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว บางทีข้อมูลที่นักเรียนต้องการอยู่นั้น อาจไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องสมุดเท่านั้น ลองมองหาห้องสมุดในชุมชน ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดในมหาวิทยาลัยบ้าง เพราะข้อมูลเหล่านั้นอาจจะทำให้นักเรียนได้เกรด A จากการอ่านโดยไม่คาดคิด

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมาย

Library01ห้องสมุดเป็นแหล่งสำคัญของชาติในการถ่ายทอดความรู้ ตามประกาศองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบันประเทศต่างๆยังคงยึดมั่นในหลักการดังกล่าว ห้องสมุดจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพสังคมที่ให้ความสำคัญกับฐานความรู้ห้องสมุดจึงมีขอบข่ายให้บริการกว้างขวางมากขึ้น และถูกเรียกขานด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศูนย์ข้อมูลการศึกษา ศูนย์เอกสารและศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ และอารยธรรมของมนุษยศาสตร์ในทุกยุคทุกสมัย ระบบและวิธีการจัดเก็บหนังสือและสารสนเทศในห้องสมุดยุคเดิมที่จัดจำแนกประเภทหนังสือและให้บริการต่างๆในระบบมือทั้งหมดนั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้สารสนเทศของผู้บริการในโลกยุคข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบและวิธีการจัดเก็บเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ก็คงจะคาดการณ์ได้ยากว่าจากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดเสมือนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกความพร้อมที่จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมคงจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ปฎิบัติงานสารนิเทศทั้งหลาย และการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การเพิ่มพูนทักษะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีจะทวีความสำคัญยากขึ้น เพราะพัฒนาการของห้องสมุดในอนาคตคงจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการสารนิเทศให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่คงจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่เห็นตัวที่ใช้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ

ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการเป็นการแพร่กระจายความรู้ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เช่นเดียวกับการดำเนินงานขององค์กรในลักษณะ e-Office และ e-Commerce เป็นต้น การใช้ห้องสมุดที่ดีและประสบผลสำเร็จต้องมีการวางแผนการจัดระบบที่ชัดเจน เพราะการนำเสนอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่สนใจเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ข้อมูลต่างๆที่นำเข้าห้องสมุดออนไลน์นี้จะต้องมีข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ที่ออกแบบ E – Learnnig ว่าข้อมูลมีความน่าสนใจเพียงไร

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยไม่จำเป็นว่าข้อมูลนั้นจะมาจากส่วนใด เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมาย ในลักษณะที่สื่อประเภทอื่นไม่สามารถกระทำได้ ผู้เรียนจะมีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เช่น การค้นหาหนังสือหรืออ่านบทคัดย่อจากห้องสมุดออนไลน์ , การเข้าไปอ่านหนังสือนิตยสารต่าง ๆ วรรณกรรม , ตำรา , วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือข่าย ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น สามารถส่งเสริมและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบันทึกลงบนแผ่นข้อมูลเพื่อใช้งานในระบบออฟไลน์ ทำให้สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ซึ่งไม่สามารถใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตได้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้จากระบบที่พัฒนาขึ้นได้ต่อไป

ปรับปรุงห้องสมุดชุมชน เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน

ห้องสมุดชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้และใกล้ชิดกับคนในชุมชนที่สุด ถ้าหากจะให้ห้องสมุดชุมชนมีศักยภาพ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เน้นการพัฒนากายภาพ แต่เน้นไปทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ และปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ และเทคนิคนั่นเอง

ในการเปลี่ยนห้องสมุดชุมชนให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา อาจะเริ่มจากการทำให้ห้องสมุดไม่มีขอบเขต เน้นให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย มีสื่อการเรียนรู้ด้านความบันเทิงที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว มีหารจัดหาหนังสือใหม่ๆให้กับสมาชิกในชุมชนเป็นประจำ มีการจัดวางที่แปลกตา มีสีสัน มีความผ่อนคลาย และสบายตา ตอบสนองกับผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย หรือเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้บริการห้องสมุดได้อย่างไม่จำกัด นอกจากนี้ควรมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีมุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีบริการแลกเปลี่ยนหนังสือ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

จากผลสำรวจพบว่าที่ผ่านมาในเด็กระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา อ่านหนังสือเพียงปีละ 2 เล่ม ลดลงถึง 60 เปอร์เซ็นหาเปรียบเทียบกับปี 2548 ที่เด็กไทยอ่านหนังสือปีละ 5 เล่มต่อคน ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเวียดนาม ที่มีการอ่านหนังสือถึง 60 เล่มต่อคนต่อปี นับว่าน่าตะใจ เพราะในสมัยก่อนจะอ่านหนังสือได้นั้นผู้อ่านจะต้องมีความรู้ในการออกออกเขียนได้ เป็นความฝันของใครหลายคน และไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆอย่างในปัจจุบัน ยิ่งในต่างจังหวัดในชนบทด้วยแล้ว กว่าจะได้หนังสือมาแต่ละเล่มไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเทียบกับในปัจจุบันการได้อ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ง่าย

ทางสถานศึกษาเองควรปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรักการอ่านมากขึ้น ทำให้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ในเหตุการณ์ต่างๆ สร้างกิจกรรมให้เยาวชนมีความอยากรู้อยากเห็น และกำหนดนโยบายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ชัดเจนและต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ สร้างเครือข่ายระหว่างทางภาครัฐและทางด้านเอกชน รวมทั้งตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความทั่วถึง ส่วนทางด้านห้องเรียนเอง ครูต้องตระหนักเสมอว่า การอ่านนั้นจะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต ครูต้องปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง

ห้องสมุดชุมชนกับการบริการด้านการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้

tallasseelibrary
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการในด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจะประกอบไปด้วย หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด และโสตทัศน์วัสดุ โดยทางห้องสมุดจะคัดเลือกมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ปัจจุบันพบว่าห้องสมุด Tallassee นั้นมีบทบาทอย่างมากมาย ที่สามารถทำประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เพราะเป็นแหล่งความรู้ที่ได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนซึ่งนักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้อื่นๆ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จากห้องสมุด นอกจากนี้แล้ว ห้องสมุดยังเป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลจำพวกสารนิเทศต่างๆอีกด้วย

สำหรับประโยชน์ของห้องสมุด มีดังนี้
1.ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ที่ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกแขนงวิชา
2.ห้องสมุดเป็นแหล่งที่ทุกคนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าได้โดยอิสระตามความสนใจ ของแต่ละบุคคล อาจเป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้รอบรู้เข้าใจยิ่งขึ้น ในเนื้อหาวิชา  หรือเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่  หรือเลือกอ่านสิ่งที่ตนสนใจ
3.ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะผู้ใช้ห้องสมุด เป็นประจำจะเป็นผู้ที่รู้ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.ห้องสมุดช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทั้งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าเพื่อใช้ประกอบการทำผลงาน
6.ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความเพลิดเพลิน  ซึ่งนับว่าเป็นการพักผ่อนทางอารมณ์ของผู้ใช้ห้องสมุดวิธีหนึ่งด้วย

ดังนั้นห้องสมุดกับการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ เพราะการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  ในห้องสมุดเพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวาง  ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ส่วนการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาถึงขั้นสูงสุดก็สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพได้ตลอดชีวิต  เพราะห้องสมุดเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบที่ต้องการได้ นอกจากนี้แล้ว ห้องสมุดยังได้จัดเก็บทรัพยากรประเภทหนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร เพื่อให้ผู้ใช้ได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ปัจจุบันและความก้าวหน้าทางวิชาการ จึงเป็นการสนองความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และห้องสมุดยังได้จัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่ดีและใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลามาไว้ให้บริการ  ผู้ใช้จึงได้ทั้งความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งยังสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อีกด้วย

ห้องสมุดชุมชนให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา

ห้องสมุดที่ให้บริการสำหรับประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดอายุ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ ในลักษณะและกิจกรรมของห้องสมุด โดยห้องสมุดสาธารณะจะเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการต่าง ๆ ที่จะให้ความรู้อันประกอบด้วย หนังสือ วารสาร จุลวาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ต้นฉบับตัวเขียน โสตทัศนอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการของห้องสมุด

ห้องสมุดชุมชน ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญและใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด หากจะให้ห้องสมุดประชาชนมีศักยภาพ สามารถตอบสนองความต้องการการเรียนรู้สำหรับประชาชนได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องพัฒนาและต้องเป็นการพัฒนาภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เน้นการพัฒนาทางด้านกายภาพเป็นหลัก แต่เน้นการพัฒนาเชิงกระบวนการ และปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เทคนิควิธีการในลักษณะของคำเปรียบเปรยที่ว่า “ไม่รวย ก็สวยได้” นั่นคือ ทำให้ห้องสมุดประชาชน “มีชีวิตชีวา” นั่นเอง

การปรับเปลี่ยนห้องสมุดชุมชนเดิมให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา อาจเริ่มจากการทำให้ห้องสมุดชุมชนไม่มีขอบเขต อาณาจักร เปลี่ยนจากการให้บริการเชิงรับเป็นเชิงรุก ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แบบไร้พรมแดน บริการสื่อการเรียนรู้และความบันเทิงที่หลากหลาย ทันสมัย จัดหาหนังสือและสื่อใหม่ๆ มาให้บริการคนฝนชุมชนเป็นประจำ มีการปรับเปลี่ยนการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องสมุดให้แปลกตา แต่งแต้มสีสันอาคารสถานที่อยู่เสมอ จัดบรรยากาศให้สบายๆ ผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน มีความยืดหยุ่นตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ลดความเป็นทางการลงให้มากที่สุด จัดแสดงสื่อต่างๆ ให้มีความโดดเด่น เร้าใจ โดยการแสดงของจริง สัมผัสได้ ทดลองได้ นำเสนอสถิติข้อมูลใหม่ๆ ทุกวัน ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสาธิตศิลป วัฒนธรรม การแสดงสินค้าพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้สมาชิกมาใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ปราศจากข้อจำกัด

นอกจากนั้น ควรมีการจัดบริการอินเตอร์เน็ตคุณภาพสูงแต่ราคาต่ำ มีบริการดูหนัง ฟังเพลง มุมบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม มุมเสวนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจมีร้านค้าเล็กๆ เพื่อจำหน่ายหนังสือใหม่ๆ ยอดนิยม ราคาพิเศษ รวมทั้งมีระบบแลกเปลี่ยนหนังสือ และสื่อสำหรับคนในชุมชนและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนประเภทต่างๆ ตลอดจนการกำหนดเวลาเปิด-ปิด บริการห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยอาจกำหนดให้มีเวลาเปิดเป็นช่วงๆ ภายในวันเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเจ้าหน้าที่มีเวลาทำงานด้านเทคนิคอย่างเต็มที่

บทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ห้องสมุดชุมชนมีชีวิต คือ การพัฒนาให้เป็นหน่วยจัดการความรู้ภาคประชาชน ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของสมาชิกทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน ชาวบ้านทั่วไป ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ แสวงหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนรักการเรียนรู้ รวมทั้งการออกแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ทั้งในระบบและนอกระบบของประชาชน

Picture 132ห้องสมุด คือแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการคัดเลือกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ มีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆอย่างเป็นระบบ
โดยที่ห้องสมุดชุมชนเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิตที่ประชาชนทุกคน สามารถเข้าไปหา ความรู้ และใช้บริการได้ตามความสนใจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดประชาชนขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการดำเนินงาน อันจะเป็นการยกระดับห้องสมุดประชาชน ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและ ปริมาณมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ำเท่านั้น

ห้องสมุดที่จัดให้บริการแก่ประชาชนทุกเทศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการศึกษา ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้มิได้จำกัดสิทธิของภาคเอกชน หรือองค์การต่าง ๆ ที่มีศรัทธาจัดขึ้น เพื่อบริการสังคม ห้องสมุดประชาชนมีหน้าที่เก็บรวบรวมวัสดุสารนิเทศต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูล ตลอดจนสารนิเทศในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้ห้องสมุดในเขตจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นที่ห้องสมุดประชาชนนั้น ๆ ตั้งอยู่ ห้องสมุดประชาชนจึงเป็นแหล่งความรู้และข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และ ความเคลื่อนไหวของสังคม ที่ทุกคนมีสิทธิเข้าศึกษาค้นคว้าไว้ตลอดเวลา ตลอดจน ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยจึงจำเป็นที่ห้องสมุดประชาชนจักต้องได้รับการสนับสนุน ทุกด้านจาก รัฐบาลหรือองค์การ เพื่อให้ดำเนินงานและจัดบริการได้โดยมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของห้องสมุด
การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้น ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น ความสำคัญของห้องสมุดอาจประมวลได้ ดังนี้
1. ห้องสมุดเป็นที่รวมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาความรู้ทุกสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น
2. ห้องสมุดเป็นที่ที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆได้โดยอิสระ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
3. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสือต่างๆโดยไม่รู้จักจบสิ้น เป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
4. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
6. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะ รู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้อง

เพราะฉะนั้นแล้วห้องสมุดชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวในสังคมโลก ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่กว้างไกล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความเติบโตทางด้านสติปัญญาและวัฒนธรรม และยังเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการอ่านหนังสือ

ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ในชุมชนห้องสมุด

ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ในชุมชนห้องสมุด

การศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด Tallasseeในปัจจุบันมีบทบาทต่อบุคคลต่างๆ มากมาย ซึ่งห้องสมุด สามารถทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ด้านการศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุดมีบทบาท ในการเสริมความรู้ และสนับสนุนการศึกษาในระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพให้ทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของชาติ ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจากห้องสมุด เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารนิเทศ ซึ่งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักทั่วไปในการเข้ามาหาความรู้ของห้องสมุดมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้ เพื่อการศึกษา – การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คน รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร – ทุกวันนี้วิทยาการต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลก ทำให้คนรู้จักข่าวคราว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศต่อไป เพื่อใช้ในการค้นคว้า – ในห้องสมุด มีสารนิเทศมากมาย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว เพื่อจรรโลงใจมนุษย์ – การอ่านหนังสือ นอกเสียจากการได้ความรู้แล้ว ยังทำให้ผู้อ่านมีความสุขได้อีกด้วย เนื่องจากความซาบซึ้งในความคิดที่ดีงาม ให้ความจรรโลงใจในสิ่งที่ดีแก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดแรงบรรดาลใจ ให้ทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสือธรรมะ ทำให้ซาบซึ้งถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ทำให้เกิดจินตนาการ เพื่อนันทนาการ – นอกจากการอ่านหนังสือวิชาการแล้ว ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะห้องสมุด ยังมีหนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ