ห้องสมุดยุคใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

library_hการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารนิเทศจะต้องเตรียมตัวด้านทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติมในเรื่องสมรรถนะ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการทำงาน หากสภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการ โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน บรรณารักษ์จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ อาจมีทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี ในขณะที่ประเทศไทยภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาทางการนั้น บรรณารักษ์บางคนอาจประสบปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทำให้อาจจะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันในเครือข่ายวิชาชีพ สะดวกมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

การจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียนของชุมชนแนวปฏิบัติฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และแนวทางในการจัดบริการเชิงรุกของห้องสมุด ได้แก่ การระบุเขตข้อมูลและการ Create List ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาเซียน รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ตลอดจนการนำมาใช้เผยแพร่ ดูว่าผู้ใช้สามารถรับสื่อ/ข่าวสารทางใดบ้าง เช่น การติดตามหรือรับข่าวสารทางโทรศัพท์ social network เป็นต้น กระบวนการพัฒนาทรัพยากร พิจารณาว่ากลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดที่ให้บริการคือกลุ่มใด อาทิ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ฯลฯ ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลาย ความจำเป็นในการแบ่งปันทรัพยากร และตอบสนองความต้องการได้ครบทุกคน ประการถัดมาคือ นโยบายการพัฒนาทรัพยากร ซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อให้เราคิดถึงเป้าหมาย นึกถึงผู้ใช้ ความผูกพันกับเป้าหมายและแผนงาน นอกจากนี้ท่านวิทยากรได้ให้แนวทางสมรรถนะของบรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสารสนเทศที่จะต้องมีคือทักษะทางบรรณารักษศาสตร์ในด้านการทำรายการ ทักษะที่เพิ่มคุณค่า เช่น การทำวิจัย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะการพร้อมปรับตัว และทักษะที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน ทัศนคติ ค่านิยมและคุณสมบัติส่วนบุคคล